”Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega!” 2. Korintlastele 13:11-13

Armsad vennad ja õed Kristuses, sõbrad!
Esimesel pühapäeval pärast nelipüha tähistame kolmainupüha. Jumal on üks, aga Ta ilmutab end meile Isana, Pojana ja Püha Vaimuna. Jumal on Isana loonud maailma ja andnud elu kogu loodusele ja inimestele. Pojana on Jumal inimese lunastanud: andnud andeks patud ja avanud tee igavesse ellu. Püha Vaimuna on Jumal pühitseja, kes juhib inimest õigele eluteele, annab usku ja lootust. Tema, kes oli, kes on ja kes tuleb, kõigeväeline. Paulus lõpetab selle kirja sooviga, et ta Korintosesse tulles võiks Issandalt saadud meelevallaga sealsete usklike usku üles ehitada, mitte karmilt maha lõhkuda, kuigi selleks on olnud palju põhjuseid. Paulus soovib kõigepealt: Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Evangeelium on rõõmusõnum Kristuse lunastusteost. Jumal on oma armastusest inimkonna vastu kinkinud meile oma Ainusündinud Poja Lunastajaks ja Päästjaks. Rõõm saab täielikuks Tema vastuvõtmisel uussünni läbi siis kui me oma patud tunnistame ja neid kahetseme. Vang Paulus kirjutab: “Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks.” (Fl 3:1). Olgu meil igas päevas rõõmu Issandast! Seadke oma asjad korda! Kuigi Korintose koguduses on mõndagi korrast ära, on Paulus lootusrikas ja püüab õige manitsemise läbi usklikke hoiatada ja õigele teele juhatada. Vastuolusid ja erimeelsusi ei pea mitte varjama, vaid nagu Paulus ütleb: “Otsige tõtt armastusega”. Meie ei suuda meid ümbritsevat maailma parandada, kuid oma elu suhted oleme küll võimelised korda seadma. Meil on ju olemas evangeeliumi elumuutev ja vabastav vägi! Laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Usuteed käies vajame julgustamist. Olulisteks kaaslasteks on üksmeel ja rahu. Apostel Paulus kirjutab: “Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu (Fl 2:2-4).
Jumala armastus on meie jaoks ilmunud Issanda Jeesuse armus. Püha Vaimu osadus ühendab meid Temaga ja üksteisega. Kolmainu Jumala õnnistus saab osaks igale uskujale!
Õnnistatud juunikuud!

Teile oma palvetes mõeldes


vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!